Indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”.

Kære alle,
der indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”.

Mandag den 17. april 2023 klokken 20:00 via Facetime (se link i indkaldelse)

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemsbidragets størrelse for det kommende regnskabsår
 5. Godkendelse af fastlagt budget
 6. Præsentation af medlemmer til bestyrelse
 7. Præsentation af suppleanter
 8. Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 11. Eventuelt

Ad 3
Årsrapport vedlagt denne mail. Revideret version fremlægges på mødet til godkendelse

Ad 4
Bestyrelsen foreslår en øgning af medlemsbidragets størrelse idet vi er blevet opmærksomme på at vores hensættelser til vejvedligehold er utilstrækkelige.

Ad 10
Næste generalforsamling afholdes mandag den 17. april 2023. Formand er på valg, kasserer og sekretær modtager genvalg på posterne

Vel mødt!

Pva. Bestyrelsen, Brian Krogh Jensen