Generalforsamling i Ejerlav I-J 2021-2022

Onsdag den 4. januar 2022 klokken 20:00 online

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemsbidragets størrelse for det kommende regnskabsår
 5. Godkendelse af fastlagt budget
 6. Præsentation af medlemmer til bestyrelse
 7. Præsentation af suppleanter
 8. Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
 11. Eventuelt

Ad 2

Det har atter været et roligt år. Vi er i ”stabil drift”, og som bestyrelse bruger vi et minimum af tid på foreningens. Vi har haft et møde siden sidst i ejerlavet, to som deltagere i grundejerforeningen, hvor formanden er deltager. I grundejerforeningen bestrider I-J i dag rollerne som IT ansvarlig og som sekretær.

Vi forventer en lignende indsats i 2023

Ad 3

Årsrapport fremlægges på mødet

Rapporten er godkendt

Ad 4 og 5

Bestyrelsen foreslår en øgning af medlemsbidragets størrelse idet vi er blevet opmærksomme på at vores hensættelser til vejvedligehold er utilstrækkelige. Vi foreslår tillige en ekstraordinær indbetaling. Kontingentet fastsættes derfor til DKK 1.500 per fordelingsenhed (DKK 3.000 per parcelhus). Budget er i øvrigt godkendt.

Ad 6

Nuværende bestyrelse fortsætter frem til næste generalforsamling i

Ad 7

Mads Ohlsen fortsætter som suppleant

Ad 8

Nuværende bestyrelse fortsætter i eksisterende konstellation:

Peter, Sekretær

Hanne, Kasserer

Brian, Formand

Ad 9

Rasmus C., Revisor (valgt in absentia)

Ad 10

Næste generalforsamling afholdes mandag den 17. april 2023. Formand er på valg, kasserer og sekretær modtager genvalg på posterne

Ad 11

Vel mødt!

Pva. Bestyrelsen, Brian Krogh Jensen