Generalforsamling Kildebjerg Ry, Beboelse Vest, Ejerlav M2

Dagsorden

1.      Valg af dirigent

2.      Valg af referent

3.      Formandens beretning

4.      Regnskab 2022

5.      Budget 2023  

6.      Valg af kasserer

7.      ”Valg” af formand

8.      Evt. 

Referat:

Ad 1
Susanne

Ad 2
Kathrine

Ad 3
I 2022 blev der installeret bænke og brøndrensning på vores vej. Legepladsgennemsynet er gennemført, og der er udbedret et par mindre fejl og mangler i Kildehaven. Der er foretaget tilsyn af hjertestarter ved Børnehuset. Vild med vilje er sat på pause da bestyrelsen vurderer at området ikke er modent til at starte det op. Det overvejes om vi skal bygge ”kvashegn” som kan bruges til grenaffald. Det er konstateret at der kastes haveaffald i skovbrynene. Dette er uønsket. Der udarbejdes en flyver der kan omdeles/ophænges.

Om 1-2 år er der varslet en prisstigning fra 600 til 750 kr pr enhed til Kildebjerg Grundejerforening.

Ad 4
Susanne fortæller om regnskabet, se vedhæftede. 

Der blev talt om hvor meget opsparing vi skal generere på vejen, i forhold til hvor meget den vi sparer op i grundejerforeningen. Vi sparer ikke op i grundejerforeningen Kildebjerg Vest, udelukkende for at have en buffer hvis der kommer større udgiftsposter fx ved legepladsrenovering, snerydning mm. Kommunen betaler for snerydning til og med Kildebjerg Børnehus, ejerlav betaler fra Børnehuset og op. 

Der blev talt om, om vi sparer nok op til vejfonden, asfalt mv. Formanden undersøger hvor meget de andre ejerlav sparer op og budgetterer med ift. ny asfalt. 

Ad 5
Susanne fortæller om budgettet, og at der er 5000 til vejfest i år. Mia, Preben, Jacob og Berit skal arrangere den, og vil gerne have inputs til børneaktiviteter. Vejfest er den 19. august 2023.

Ad 6
Susanne genvælges som kasser.

Ad 7
Layla Johansen vælges som formand.

Ad 8
Der er et ønske om at grundejere friholder fortovet på ”ejersiden” af Kildebjerg Skovvej, modsat cykelstien. Stemning for et fælles Skt. Hans blev diskuteret, det er blandede meninger om, hvorvidt det kunne tiltrække interesse. Folk har større børn nu, og så trækker sådanne arrangementer mindre, og folk har fundet nye vaner ift. Skt. Hans. Det er problematisk med løse hunde i området, flere har været generede af enten fremmede hunde i haverne. 

Da Layla overtager formandsposten af ejerlav, bliver der indkaldt til et nyt møde i Kildebjerg Vest. Rollerne i denne forening var i 2022 således:

Referat fra Generalforsamling Kildebjerg Vest findes her: https://www.kildebjerg.net/2023/04/30/2023-generalforsamling-afholdt-den-27-april-2023/