Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”

Der indkaldes til Generalforsamling i “Ejerlavet for delområde I-J
i Kildebjerg Ry Beboelse Vest”.

Mandag den 24. juni klokken 19:00 i fællesområdet på vejen mellem nummer 10 og 16.

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse
 4. Fastlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemsbidragets størrelse for det kommende regnskabsår
 5. Godkendelse af fastlagt budget
 6. Præsentation af medlemmer til bestyrelse
 7. Præsentation af suppleanter
 8. Valg af bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
  1. Etablering af Fælles græsslåningsordning i buerne
 11. Eventuelt

Ad 3
Årsrapport vedlagt denne mail. Revideret version fremlægges på mødet til godkendelse

Ad 4
Bestyrelsen foreslår en øgning af medlemsbidragets størrelse idet vi er blevet opmærksomme på at vores hensættelser til vejvedligehold er utilstrækkelige.
Såfremt modtaget forslag, se punkt 11.1, vedr. etablering af fælles græsslåningsordning godkendes, vil dette betyde en yderligre stigning i medlemsbidraget

Ad 6
Bestyrelsen modtager genvalg

Ad 10.1
Med baggrund i at flere beboere har anskaffet sig robotplæneklippere og derfor gerne vil være fri for at skulle klippe i fællesarealer, har bestyrelsen modtaget et forslag om etablering af en fælles græsklipningsordning gældende for græsarealerne indenfor I-J’s område (buerne). Ordningen indgås kollektivt for foreningen, og vil koste +200 kr per fordelingsenhed (400 kr per parcelhus) per år. Forslaget godkendes eller afvises ved afstemning på generalforsamlingen.

Vel mødt!

Pva. Bestyrelsen, Brian Krogh Jensen