Serviceniveau

I Maj 2012 har Grundejerforeningen indgået aftale med Skanderborg Kommune og KM Maskiner vedr. levering af vedligeholdelsesydelser til Grundejerforeningen. Foreningen hjemkøber i 2012 samlet set 5 ydelser, hvor serviceniveauet er fastsat som følger:

Ydelse 1: Snerydning og glatførebekæmpelse

Skanderborg kommune forestår snerydning fra Skanderborgvej til Børnehuset Kildebjerg, mens Grundejerforeningen via KM Maskiner er ansvarlig for snerydning i det øvrige område.
Målet med snerydningen er ikke nødvendigvis at opnå “sorte veje”, men at opnå fremkommelige veje der kan befærdes af såvel fodgængere, cykler og biler. Snerydning bør derfor først igangsættes ved 5 cm sne.
Der sneryddes og glatførebekæmpes på matriklerne 1gt, 1gu, 1go, 1gp, 1gs, og 1cb (se ”Bilag 1: Matrikelkort”). Snerydning og saltning skal ske efter behov. Som udgangspunkt deponeres bortskrabet sne i området.
Før første snerydning kan der med fordel opstilles pæle der viser hvor kantstene er – specielt matrikel 1gt og 1 gu kan være svære at skrabe.
Beboerne i området er selv ansvarlige for snerydning af fortov jf. gældende lovgivning.
Bemærk at KM Maskiner anvendes som leverandør af denne ydelse

Ydelse 2: Vedligehold af græsarealer

Grundejerforeningens arealer omfatter 29.027 m2 græs i matrikel 1gq og langs stien i matrikel 1gr (se ”Bilag 1: Matrikelkort”). I arealet er der placeret 36 frugttræer som der skal klippes omkring.
Græs slås når det er 12-15 cm højt. Græsslåning findes sted fra april/maj til september/oktober alt afhængigt af græssets vækstbetingelser. Afklippet græs efterlades til formuldning.
Klipning skal ske med rotor eller cylinderklipper, slagleklipper må ikke anvendes. Klipning skal ske med ”parkmaskiner” – der må ikke anvendes marktraktorer på foreningens arealer.
Græsset gødskes 1 gang årligt med NPK gødning.

Ydelse 3: Vedligehold af stier

Stier markeret med a-b, c-d, e-f, g-h (se ”Bilag 2: Sti- og beplantningskort”) samt stien i matrikel 1gr (se ”Bilag 1: Matrikelkort”), skal løbende vedligeholdes. Vedligeholdelsen skal omfatte ukrudtsbekæmpelse og udjævning af stier i 1,5 meter bredde.
Ukrudtsbekæmpelse skal ske termisk eller mekanisk – der må ikke benyttes herbicider og pesticider på foreningens arealer. Udjævning af stier kan med fordel ske med net.
Det er Grundejerforeningens forventning at ukrudtsbekæmpelsen udføres ca. 8 gange per år, og at udjævning sker 2 gange per år.
Såfremt der skal tilføres yderlige materiale til stierne, benyttes alene Slotsgrus fra Stenrand Grusgrav. Opgaven med udlægning af nyt materiale igangsættes efter aftale, og afregnes ligeledes efter aftale.

Ydelse 4: Beskæring og pasning af træer

I matrikel 1gq er der plantet frugttræer, ligesom der i matrikel 1gt og 1gu (se ”Bilag 1: Matrikelkort” og ”Bilag 2: Sti- og beplantningskort”) er plantet et antal rønnetræer:
 • 1gt: 13 stk. Røn, Sorbus commixta, 300-350 cm, H 10-12 mTk
 • 1gu: 10 stk. Amerikansk røn, Sorbus americana, 350-400, H 10-12 mTk
 • 1 gq: 10 stk. Æble Skovfoged, på vildstamme, H 10-12 mTk
 • 9 stk. Æble Filippa, på vildstamme, H 10-12 mTk
  17 stk. Kirsebær Stevnsbær, H 10-12 mTk
  xx stk. Hassel, 1 plante per 75 cm (ikke omfattet af Kontrakten)
Alle træer er plantet i 2008.
En gang per år skal alle træer efterses og følgende skal ske:
 1. Beskæring
 2. Opbinding efterses og repareres så længe træer har brug for støtte, derefter fjernes de
 3. Der udlægges barkflis omkring træets stamme således at græsklipning kan ske uden at træer beskadiges
 4. Døde træer noteres og indmeldes til Grundejerforeningen
Punkt 1-4 afregnes på fast pris, mens udskiftning af døde træer skiftes efter aftale, og ligeledes afregnes efter aftale. Vedligeholdelse af hasselhegnet er ikke omfattet af opgaven, idet dette varetages af Børnehuset Kildebjerg.

Ydelse 5: Reetablering af stier

I forbindelse med tidligere leverandørs manglende kvalitet i sit arbejde, er stierne blevet misligholdt. Der er to faktorer der gør sig gældende:
 1. Der er udlagt forkert grus i toplaget
 2. Ukrudtsbekæmpelsen har været stærkt mangelfuld
I 2012 ønsker Grundejerforeningen derfor stierne a-b, c-d, e-f, g-h (se ”Bilag 2: Sti- og beplantningskort”) samt stien i matrikel 1gr (se ”Bilag 1: Matrikelkort”) tilbageført til sin oprindelige tilstand.
Opgaven skal omfatte afgravning og bortskaffelse af eksisterende grus i toplaget, afkantning af græs i forhold til ønsket, synlig stibredde på 150 cm, og endeligt udlægning af Slotsgrus fra Stenrand Grusgrav til ønsket niveau. Det er ikke Grundejerforeningens forventning at stien skal lægges om i fuld funderingsdybde – oprindeligt er stier funderet i 15 cm dybde.
Opgaven igangsættes efter aftale, og afregnes ligeledes efter aftale. Opgaven skal udføres i foråret 2012.